سید محمد علی بن عبدالله الخراسانی البشروئی (معروف به میرزای پیش نماز)
سید محمد علی بن عبدالله الخراسانی البشروئی (معروف به میرزای پیش نماز) از علمای قرن دوازدهم هجری می باشد، وی مجتهدی جلیل القدر و فاضلی عظیم الشان و در حسن اطوار، یگانه روزگار و در تهذب نفس و اخلاق مشهور آفاق بود، به طوری که ورع و زهد او زبانزد خاص و عام بوده و کرامات زیادی نیز از این عالم ربانی نقل می کنند. با توجه به اینکه حاج آقا سید حسن مجتهد (فرزند میرزای پیش نماز) از محضردرس ملا آقا دربندی کسب فیض نموده است و ملا آقا ارادت خاصی به حاج آقا سید حسن داشت. ملا آقا دربندی در این باره مکاتباتی را با میرزای پیش نماز انجام داده است.