آقا شیخ علی احمدی (بشرویی) پدر مرحوم بدیع الزمان فروزانفر، از بزرگان منطقه بشرویه و از شعرای دوره مشروطه است. وی مدت مدیدی نیز به امر طبابت و مداوای بیماران اشتغال داشته و مهارت و تبحر ویژه ای در این امر به صورت تجربی به دست آورد، یه طوری که مردم محل به معالجه و درمان خود بوسیله تجویزهای ایشان که به شکل سنتی صورت می گرفته اعتماد و اطمینان زیادی داشته اند.