مرحوم آقا شیخ محمدحسن ناصر قدسی مشهور به ناصرالاسلام عالمی سخندان و در شیوه وعظ و خطابه ممتاز بود و گاه به اقامه جماعت نیز می پرداخت.

مرحوم آقا شیخ محمدحسن ناصر قدسی مشهور به ناصرالاسلام عالمی سخندان و در شیوه وعظ و خطابه ممتاز بود و گاه به اقامه جماعت نیز می پرداخت.

وی فرزند آقاشیخ علی بشرویه ای ( برادر استااد فروزانفر) است و حدود سال 1272ه.ش در بشرویه متولد گردید. مقدمات علوم را در بشرویه گذرانید ، آنگاه جهت استفاده از محضر علمای مشهد مقدس، به این شهر عزیمت نمود و پس از مدتی به بشرویه بازگشت. منبرهای آقای ناصرالاسلام در پوچی و رسوایی فرقه ضاله بهائیت، باعث دشمنی شدید آن فرقه نسبت به این عالم بزرگ گردید؛ تا آنجاکه وقتی ایشان بیمارشد و جهت مداوا به بیمارستان مشهد انتقال یافت؛ گروهی از این فرقه ضاله وی را مسموم نمودند. بدین ترتیب وی در سن 50سالگی و در ماه شعبان 1363ه.ق مطابق با 1323 ه.ش وفات یافت و در کنار ایوان طلای صحن نوی حریم قدس رضوی به خاک سپرده شد.