المولی احمدبن حاج محمد التونی البشروی

ملا احمد فرزند حاج محمد تونی بشروی از علمای اخباریه می باشد. وی فقه را از محضر علمای عصر خویش فرا گرفت و به درجه عالی اجتهاد نائل گردید، سپس به جرگه اخباریه گروید و از علمای این طایفه بود، در مشهد مقدس سکنا داشت و شاگردان بسیاری در حوزه او تربیت یافته اند، از جمله محمد معصوم بن کمال الدین حسین مشهدی. وی برادر ملا عبدالله (م . 1071قمری ) صاحب کتاب الکافیه می باشد. محمد حسن خان صنیع الدوله در کتاب مطلع الشمس در توصیف ایشان می نویسد:« احمدبن محمد اصلا از اهالی بشرویه است ولی در مشهد مقدس مجاورت اختیار کرده بود و از علمایی است که شیخ محمد بن الحر ایشان را از معاصران خود شمرده است، پس باید اواخر مائه هادی عشر را التقریب ادراک فرموده باشد چه شیخ مذکور و تاریخ هزار و یکصد و چهار در گذشته است چنانکه ذکر نمودیم و در حق صاحب عنوان گفته شد.