حاج ملامحمد رفیع بشروی
حاج ملا محمد رفیع ابن حاج ملا محمد نصیر از جمله شخصیت های دیگر این منطقه می باشد. با توجه به اینکه پدر وی (حاج ملا محمد نصیر) کار نوشتن و استنساخ کتب را عهده دار بود، حاج ملا محمد رفیع نیز کار پدر را با هنرمندی بیشتری دنبال نمود.