سیدجمال الدین حسن البشروی الخراسانی
سیدجمال الدین حسن، فرزند سید محمد باقربن سید عبدالمطلب حسینی علوی عریضی، خراسانی الاصل از علما و فضلا در بشرویه خراسان متولد شد. پس از کسب علم در خراسان حدود سالهای1225ه.ق به کربلا هجرت نمود و به خاندان بزرگ آل بشروی ( بشرویه ای های اهل علم و معرفت مقیم کربلا) پیوست. وی به تحصیل، تدریس، تالیف پرداخت. سیدجمال الدین حسن اهل فتوا و امامت جماعت حرمین و مساجد کربلا بوده است.وی در صحن شریف حسینی به خاک سپرده شد.