سید محمد بن میرزا محمد نعیم الحسینی الخراسانی از دیگر علمای خطه بشرویه می باشد. وی تحصیل علم را از محضر پدر بزرگوار خود آغاز نمود، مدتی نیز در اصفهان از محضر علمای زمان خود بهره جست و سپس به بشرویه بازگشت. مقام علمی این عالم جلیل القدر از کتبی که تالیف نموده مشخص می شود که متاسفانه اکنون فقط یک کتاب به نام (هدایه الکبری فی النحو) از وی باقی مانده است. مولف کتاب فوق را در سال 1233 هـ ق با خط خود در 63 ورق و صفحاتی 23 سطری به پایان رسانده است.