محمد مهدی ابن کربلایی محمد موذن از مشاهیر بشرویه و فاضلی متبحر بوده است. وی کتاب «قوانین الاصول» میرزا ابوالقاسم قمی را به خط نسخ بسیار زیبای خود به رشته تحریر در آورده است و در پایان کتاب تاریخ اتمام آن چنین یادآور می شود: «وقد فرغ من تسویده و تحریره یوم الاثنین من العشر الاخر من شهر جمادی الاول سنه 1259 و انا العبد الاثیم، اقل الطلاب، ابن کربلایی محمد موذن بشروی، محمد مهدی».