درفاصله12 کیلومتری بشرویه و بر فرازکوهی رفیع در 1250متری  از سطح آبهای آزاد بقای قلعه ای سنگی به چشم می‌خورد که قلعه دختر بشرویه نامیده میشود این قلعه در شش کیلومتری شمال شرقی«رقه» واقع شده وبدین سبب (قلعه دختر رقه)نیز خوانده می‌شود.

درفاصله12 کیلومتری بشرویه و بر فرازکوهی رفیع در 1250متری  از سطح آبهای آزاد بقای قلعه ای سنگی به چشم می‌خورد که قلعه دختر بشرویه نامیده میشود این قلعه در شش کیلومتری شمال شرقی«رقه» واقع شده وبدین سبب (قلعه دختر رقه)نیز خوانده می‌شود.

آنجه از بقایای برج و باروهای قلعه بجا مانده بیانگر وضعیت دفاعی و رزمی آن می باشد قلعه دختر بشرویه یکی از قلاع مستحکم وصعب العبوراسماعیلیه درجنوب خراسان است وسفالینه های به دست آمده درآن متعلق به قرون هفتم تانهم هجری است این قلعه درچهار سطح مختلف ساخته شده وهر سطح دارای تأسیسات وبرج وباروهای مجزا میباشد.اطراف این سازه دارای شیب های بسیار تند میباشد و ورودی آن احتمالاً در سمت غربی که از شیب کمتری نسبت به دیگر اضلاع برخوردار است قرار داشته  مصالح و ملات بکارفته در بنا،شن،گچ،آهک وسنگ میباشد.دربخشی از قسمت های قلعه پایه وشالوده ی دیوارهاجزئی از کوه است که تراشیده شده و به صورت دیوار درآمده اند. تأسیسات قلعه شامل آب انبارها، مخازن ذخیره آذوقه، برج ها، اتاق های مخصوص استراحت نگهبانان،شاه نشین،انبارو... می باشد که بخش اعظم آنها دراثر عوامل جوی ومحیطی تخریب شده است.