بقایای معماری سر پل شامل دوسازۀ معماری سنگی است . این پل دارای یک دهانه‌ی اصلی عریض و بلند ودو دهانه ی کوچکتر در سمت راست دهانه‌ی اصلی میباشد.

بقایای معماری سر پل شامل دوسازۀ معماری سنگی است . این پل دارای یک دهانه‌ی اصلی عریض و بلند ودو دهانه ی کوچکتر در سمت راست دهانه‌ی اصلی میباشد.

دهانه اصلی به یاری  دو پایه‌ی قطور مربع شکل  استقرار یافته و 22 متر ارتفاع دارد. پایه های پل بر بستری سنگی قرار گرفته اند که از سنگ  لاشه  ساروج وگچ ساخته شده اند  دو دهانه فرعی بر ارتفاعات کناره‌ی رودخانه بنا شده و ازارتفاع وعرض کمی برخوردارند.پل دیگری در همان مکان وبه فاصله‌ی بیست متر  ساخته که دارای  دو طبقه میباشد طبقه اول جهت معبر ساخته شده و طبقه دوم برای عبور آب درنظر گرفته شده است . درسمت چپ طبقه اول اتاقکی ساخته شده که دارای یک ورودی و یک خروجی است. ارتفاع این پل از کف رودخانه 26 متر است .بنابر شواهد موجود احتمال می‌رود که پل قدیمی‌تر متعلق به دوره‌ی ساسانی باشد و از این نظر حائز اهمیت است.دراین مجمو عه‌ی  معماری نقریبآ هیچ عنصر تزئینی به کار نرفته است .