شهرداری بشرويه در نظر دارد به اساس تصویبنامه شورای محترم اسلامی شهر انجام امور خدماتي،پشتیبانی و تامین نیروی راننده را با رعایت آئین‌نامه معاملاتی شهرداریها و بصورت حجم کار از طریق مناقصه عمومی به شرکتهای ذیصلاح واگذار نماید.

 

ردیف

شرح مناقصه

حجم کار

مبلغ تضمین شرکت در مناقصه به ریال

رشته مورد نیاز

نوع تضمین شرکت در مناقصه

1

انجام امور خدماتی،پشتیبانی و تامین نیروی راننده پایه یک

نفر / ساعت

5 درصد مبلغ پیشنهادی

شرکت‌های دارای صلاحیت در انجام امور خدماتی و تامین نیرو

1-واریز نقدی به حساب جاری0106080430003 2-ضمانتنامه بانکی

3-چک تضمین شده بانکی

 

کارفرما: شهرداری بشرویه

محل تامین اعتبار: درآمدهای جاری شهرداری

تاریخ دریافت اسناد شرکت در مناقصه: از تاریخ 96/09/11لغایت 96/09/18

تاریخ تحویل اسناد مناقصه: پایان وقت اداری روز دوشنبه مورخ 96/09/27

محل تسلیم پاکات مناقصه: بشرویه- ساختمان اداری شهرداری

تاریخ بازگشایی اسناد مناقصه: ساعت 12ظهر روز سه شنبه مورخ 96/09/29

لازم به توضیح است پاکات ارزیابی،تضمین مناقصه و پیشنهاد قیمت با هم دریافت و پس از ارزیابی و تایید تضمین ارائه شده، پیشنهاد قیمت شرکتهای تایید شده بازگشایی خواهد شد.

 جهت دریافت اطلاعات لازم و اخذ مدارک شرکت در مناقصه به دبیرخانه شهرداری يا سايت شهرداري به آدرس www.boshrooyeh.ir مراجعه نمایند.

دریافت شرایط  عمومی مناقصه تامین نیرو

دریافت شرایط اختصاصی تامین نیرو

دریافت تعهد نامه منع مداخله

دریافت جدول پیشنهاد قیمت

 

     روابط عمومي شهرداري بشرويه