دسته: مناقصات و مزایدات
بازدید: 651

شهرداري بشرویه به استناد تصويب نامه شماره 236 مورخ 98/11/01 شوراي محترم اسلامي شهر در نظر دارد نسبت به

ازطريق مزايده كتبي يا براساس قرارداد اجاره واگذار نمايد.

 

متقاضيان می‌توانند از تاریخ انتشار آگهی مزایده (99/03/31) وباتوجه به شرایط مزایده پیشنهادات خود را در قالب اسناد شرکت درمزایده تکمیل‌و در پاکت سربسته به همراه سپرده تا ساعت 14:30 روز چهارشنبه مورخ 99/04/18 به دبیرخانه شهرداری تحویل و رسید دریافت نمایند.

پیشنهادات واصله راس ساعت 10روز پنجشنبه مورخ99/04/19 با حضور اعضاء محترم کمیسیون معاملات شهرداری باز و قرائت خواهد شد.

شروط:

1)برنده مزایده کسی خواهد بود که بالاترین مبلغ پیشنهادی را ارائه نماید.

2)متقاضیان میبایست 5درصد قیمت پایه ملک مورد تقاضا را به حساب سپرده 0106080430003 شهرداري بشرويه نزد بانك ملي شعبه بشرويه واریز و فیش مربوطه را بهمراه مدارک ضمیمه نماید.

3)برنده مزایده میبایست پس از انجام مزایده و ابلاغ قانونی حداکثر ظرف مدت هفت روز نسبت به واریز وجه و تنظیم قرارداد اقدام نماید.چنانچه نفراول درمهلت مقرر حاضربه انعقاد قرارداد و واريزوجه بحساب شهرداري نگردد سپرده او به‌نفع شهرداري ضبط وشهرداري بانفردوم كه حائزشرايط باشدانعقادقرارداد خواهد نمود ونفردوم نيزچنانچه درمهلت تعيين شده حاضر به تنظيم قرارداد نگرديد همانند نفراول با او رفتار خواهد شد همچنين شهرداري فردسوم را بعنوان برنده مزايده معرفي خواهدنمود.

4)به‌پیشنهادهای‌مخدوش،فاقدفیش واریزی، مشروط، مغایر با آگهی، فاقد امضاء ترتیب اثر داده نخواهد شد.

5)تمامی هزینه‌های تنظیم سند،آگهی مزایده،کارشناسی و هزینه‌های متعلقه برعهده برنده مزایده خواهد بود.

6)سایر شروط اعلام نشده براساس آیین نامه مالی شهرداریهای کشور و قانون معاملات دولتی خواهد بود.

7) شهرداری در رد یا قبول پیشنهادهای واصله مختار است.

8)متقاضیان می‌توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر به سایت شهرداری بشرویه در ساعات اداری به شهرداری مراجعه و یا با شماره تلفن 32787705 تماس حاصل نمایند.

دریافت اسناد از طریق لینک زیر نیز امکان پذیر است.

اسناد ومدارک تجدید مزایده فروش و اجاره قطعات مسکونی و تجاری

کروکی و لیست قیمت پیشنهادی املاککروکی و لیست قیمت پیشنهادی املاک

نقشه شهر

راه های ارتباطی

سامانه ارتباط مردمی : 137

سامانه پیامک شهرداري : 10005632772200

تلفن ‌های شهرداری : 1--32787200 و 32787211 و 32787157 -056

فکس شهرداری : 05632787110

تلفن روابط عمومی:05632787002

فکس روابط عمومی:05632787110

پست الکترونیک : info@boshrooyeh.ir

آدرس : خراسان جنوبی-شهرستان بشرویه-ابتدای بلوار قائم (عج)

بازدید امروز127
بازدید دیروز176
بازدید هفته630
بازدید ماه1634
کل بازدید289270