باحضور مديركل راه وشهرسازي خراسان جنوبي مسائل و مشکلات راه و شهرسازی شهرستان بشرویه بررسي شد.
 
مهندس جعفری مدیر کل محترم راه و شهرسازی به همراه آقايان قرباني راد وكاظمي مدیران املاک و حقوقی و شهرسازی و معماری جهت بررسی مسائل و مشکلات حوزه راه و شهرسازی شهرستان بشرویه به این شهرستان سفر نمودند. مديركل راه وشهرسازي خراسان جنوبي ضمن بازدید از بافت تاریخی و بافت فرسوده مصوب شهر بشرویه در معیت فرماندار محترم شهرستان و شورای اسلامی شهر و شهردار در جلسه ای با حضور مسئولین شهرستان حضور یافتند. دراین جلسه مسائل و مشکلات حوزه راه و شهرسازی در شهر ارسک از ناحیه شورای اسلامی شهر ارسك مطرح شد كه برای کلیه موارد اتخاذ تصمیم گردید. همچنين مباحث و مسائل مربوط به شهر بشرویه از ناحیه فرماندار محترم ، شهردار محترم و ریاست محترم شورای اسلامی شهر مطرح گرديدكه در تمامي مواردتصميماتي اتخاذ گردید.