به منظور جلو گیری از بروز خطرات ناشی از برخورد شاخه درختان با خطوط شبکه توزیع برق شاخه زنی و هرس درختان توسط اداره محترم برق شهرستان و با مشارکت شهرداری بشرویه انجام می شود.