همچون سنوات گذشته ساخت صحنه برگزاری مراسم بازسازی واقعه غدیر خم توسط شهرداری بشرویه انجام گردید.