مهندس حسین زاده ریاست محترم کمیسیون عمران و امور زیر بنایی شورای اسلامی شهر بشرویه بشرویه به اتفاق مهندس شهردار بشرویه از پروژه های در دست اقدام شهرداری

بوستان گلشن فجر

بهسازی خیابان حاج علی اشرف

اجرای آبرو میانی معابر

بهسازی آرامستان(احداث دیوار و...)

بوستان مادر

بوستان گل نرگس