مسئول آتش نشانی شهرداری بشرویه با حضور سرزده خود در مغازه ها، فروشگاه ها و صنف های مختلف بازار بشرویه ضمن بازدید از کپسول های آتش نشانی و نحوه استفاده از خاموش کننده ها، مسائل و نکات ایمنی که ممکن است موجب ایجاد حادثه کند را گوشزد کرد.