شهرداری بشرویه به استناد تصویب نامه شماره 2342/5/97 مورخ4/12/97 شورای محترم اسلامی شهر در نظر دارد نسبت به واگذاری امور خدماتی شهر بشرویه شامل (انجام امور رفت و روب، جمع‌آوری زباله و پسماندهای ‌خانگی- نگهداری و انجام امور فضای سبز سطح شهر بشرویه) را از طریق مناقصه عمومی به‌شرکت‌های صلاحیتدار واگذار نماید

متقاضیان جهت کسب اطلاع از شرایط مناقصه با واحد مالی شهرداری بشرویه بشماره 05632787157داخلی139تماس حاصل و جهت دریافت اسناد مناقصه‌به‌سایت شهرداری به آدرس www.boshrooyeh.ir ویا به سامانه www.setadiran.ir   مراجعه نمایید./

آخرین مهلت تحویل اسناد به شهرداری: مورخ 28/02/1398

حسین بلالی شهردار بشرویه

دریافت اسناد تجدید مناقصه