شهرداری وشورای اسلامی شهر بشرویه به مناسبت هفته شهر و شهروند برگزار می کند:

جشنواره نقاشی شهر دوستدار کودکان و سالمندان

زمان: چهارشنبه 98/2/11 - ساعت : 16:30 - پارک شهر