به مناسبت هفته شهر و شهروند و هفته کار و کارگر شهرداری و شورای اسلامی شهر بشرویه برگزار می کنند

جشن بزرگ شهر و شهروند

زمان پنجشنبه 98/2/12 - سالن آزادی