دسته: سرخط آخرین خبرها
بازدید: 228

آگهي مزايده

فروش ساختمان خوابگاه دانشجویی قدیم (ساختمان اداری کمیته امداد سابق)

واقع در خیابان مجتهد بشروی

شهرداري بشرویه به استناد مصوبه شماره143مورخ 01/10/1397 شوراي محترم اسلامي شهر در نظر دارد نسبت به

فروش ساختمان خوابگاه دانشجویی قدیم (ساختمان اداری کمیته امداد سابق)                              

 واقع در خیابان مجتهد بشروی

ازطريق مزايده كتبي و با مشخصات و شرایط ذیل اقدام نمايد.

مساحت عرصه وقفی

نوع سند

کاربری ملک

قیمت پایه ملک

5 درصد سپرده

ملاحظات

409 مترمربع

ششدانگ اعیانی

اداری

/3.000.000.000 ریال

/150.000.000 ریال

تاسیسات گرمایشی:پکیج

تاسیسات سرمایشی:کولر آبی

متقاضيان می‌توانند از تاریخ انتشار آگهی مزایده(24/04/1398)و باتوجه به شرایط مزایده پیشنهادات خود را درقالب اسناد شرکت در مزایده تکمیل و در پاکت سربسته به همراه سپرده تا پایان وقت اداری روز شنبه مورخ 12/05/1398 به دبیرخانه شهرداری تحویل و رسید دریافت نمایند.

پیشنهادات واصله راس ساعت 10صبح روز یکشنبه مورخ 13/05/1398 با حضور اعضاء محترم کمیسیون معاملات شهرداری باز و قرائت خواهد شد.

شروط:

1)برنده مزایده کسی خواهد بود که بالاترین مبلغ پیشنهادی را ارائه نماید.

2)متقاضیان میبایست 5درصد قیمت پایه ملک مورد تقاضا را به حساب سپرده 0106080430003 شهرداري بشرويه نزد بانك ملي شعبه بشرويه واریز و فیش مربوطه را بهمراه مدارک ضمیمه نماید.

3) برنده مزایده میبایست پس از انجام مزایده و ابلاغ قانونی حداکثر ظرف مدت هفت روز نسبت به واریز وجه و تنظیم قرارداد اقدام در غیر اینصورت سپرده وی به نفع شهرداری ضبط و با نفر دوم براساس آیین نامه مالی شهرداریهای کشور و قانون معاملات دولتی تنظیم قرارداد خواهد شد.

4)به‌پیشنهادهای‌مخدوش،فاقدفیش واریزی، مشروط، مغایر با آگهی و فاقد امضاء ترتیب اثر داده نخواهد شد.

5)تمامی هزینه‌های حق انتقال عرصه وقفی،تنظیم سند،آگهی مزایده،کارشناسی و سایر هزینه‌های متعلقه برعهده برنده مزایده خواهد بود.

6)سایر شروط اعلام نشده براساس آیین نامه مالی شهرداریهای کشور و قانون معاملات دولتی خواهد بود.

7) شهرداری در رد یا قبول پیشنهادهای واصله مختار است.

8)سایر اطلاعات و جزئیات مربوط به معامله در اسناد مزایده مندرج است ومتقاضیان می‌توانند جهت کسب اطلاعات‌بیشتر در ساعات اداری به شهرداری مراجعه و یا با شماره تلفن 32787705 تماس حاصل نمایند./

روابط عمومي شهرداري بشرويه

نقشه شهر

راه های ارتباطی

سامانه ارتباط مردمی : 137

سامانه پیامک شهرداري : 10005632772200

تلفن ‌های شهرداری : 1--32787200 و 32787211 و 32787157 -056

فکس شهرداری : 05632787110

تلفن روابط عمومی:05632787002

فکس روابط عمومی:05632787110

پست الکترونیک : info@boshrooyeh.ir

آدرس : خراسان جنوبی-شهرستان بشرویه-ابتدای بلوار قائم (عج)

بازدید امروز0
بازدید دیروز77
بازدید هفته434
بازدید ماه672
کل بازدید235433