مسئول خدمات شهری

 

مدرک تحصیلی:لیسانس 

 

 

    (( شرح وظایف معاونت خدمات شهری))

- رسیدگی و مراقبت مستمر درامر نظارت معابر و جمع آوری لجن،زباله،نخاله و لایروبی و نگهداری و پاکسازی آنها و مسیلهای واقع در محدوده منطقه و اجرای برنامه های زیباسازی درچارچوب طرحهای مصوب

- جلوگیری از کار اماکن مزاحم و خلاف بهداشت برابر مصوبات کمیسیون تشخیص مزاحمت

- حفظ ونگهداری فضای سبز موجود در منطقه شامل میادین،رفوژها،پارکهای محلی و اشجار با معابر

- شرکت در عملیات امداد و نجات سوانح و اطفاء حریق باتوجه به تقسیم کار از طرف مافوق

- استفاده از وسائل و تجهیزات استحفاظی و ایمنی فردی در محل حادثه و حریق

- انجام سایر وظائف محوله طبق دستور مافوق و سایر وظائف مربوط به شغل