آقا سید عطاالله فرزند آقا سید حسن(روضه خوان) است که در بشرویه متولد گردید و در سال1320 درتهران به استخدام فرهنگ درآمده است و به تدریس می پردازد. بعد از مدتی به داروسازی روی آورده و تا آخرعمر به داروسازی مشغول بود . سنایی گاهی به گفتن شعر رغبت می کرده که مولف کتاب مفاخر بشرویه چنین نوشته : «متا سفانه به دفتر شعر او دست نیافتم» .