حاج آقا سید محمود میرزا طالب سیدی ادیب بود که به علم و تقوی موصوف و اغلب اوقات را به ملازمت علمای روحانی می گذراند و خطش نیز نفیس بود. در امر تعلیم و مسائل اجتماعی جدیت خاصی داشت و شاگردان زیادی را به جامعه تحویل داد. وی به سال 1367 هـ ش وفات یافت و در بشرویه به خاک سپرده شد.