میرزا عطاءالله اسدی عطایی فرزند مرحوم حاج مهدی قلی به سال 1301ه.ش متولد شد. تحصیلات خود را در مکتب خانه نزد آخوند دیهوکی به پایان رسانید و قرآن را خوب آموخت.

 میرزا عطاءالله اسدی عطایی فرزند مرحوم حاج مهدی قلی به سال 1301ه.ش متولد شد. تحصیلات خود را در مکتب خانه نزد آخوند دیهوکی به پایان رسانید و قرآن را خوب آموخت.

با تاسیس مدارس جدید نیز به تحصیل در این مدارس پرداخته و تحصیلات خود را با موفقیت به اتمام رسانید. وی دارای استعداد عجیبی در علوم گوناگون بود؛ به ویژه در ریاضیات، نجوم، ترجمه عربی و ... مهارت زیادی داشت. اطلاعاتش در زمینه نجوم بسیار بود و در همین رابطه نوشته هایی از او به جای مانده است. مرحوم میرزا عطاءالله علاوه بر مهارت در زمینه های علمی فوق، هنرمند و نقاش زبردستی بودند که با نگاه کردن به صورت شخص، عکس او را به خوبی می کشید. خط را نیز بسیار زیبا می نوشت. جالب اینکه اکثر دانش ها و مهارت هایی که داشت بدون استفاده از استاد کسب کرده بود. به طوری که اشخاصی که از نزدیک با وی در تماس بودند این علوم و مهارتها را خدادادی می دانستند. وی علی رغم مهارت در شناگری در سال 1331 در سن 30سالگی با شدت گرفتن جریان آب غرق شد.