دسته: آثار تاریخی و گردشگری
بازدید: 6511

 از جمله آثار بارز در عکس هوایی سال 1335 شهر بشرویه حصار دو لایه حفاظی شهر بشرویه است که کمتر از نیمی از آنان در حال حاضر باقیمانده است

دیوار بیرونی به ارتفاع حدود8متر و دیوار داخلی با فاصله بین 2تا 4متر از آن احداث گردیده است این دیوار دارای 4 دروازه ورودی درجهات جغرافیایی وراههای  منتهی به شهر بشرویه واقع بوده وبراساس شواهد 22برج نیز درفواصل مورد نیاز حیث دفاعی وجود داشته ولی اکنون تعداد 8برج موجود است حصاردولایه مذکور دالانی غیر مسقفی را برای گشت زنی وارتباط فوری بین برجها ودروازه ها تشکیل می داده وبجزدروازه های 5گانه راه دیگری از دیوار بیرونی به خارج ازشهروجود نداشته است.

     شایان ذکراست ازدیوار دوم روبه داخل‌دالان نیزدربی به جزدربهای اضطراری باز نبوده است درعرصه خارجی دیوار لایه بیرونی خندقی حفرشده تاارتفاع دیوار ازبیرون به بیش از ده متر رسیده ودسترسی مهاجمان مشکل ترشود.خندق مذکوردراثربرداشت خاک وگل موردنیاز دیوارایجادشده است. از جمله اسامی دروازه ها‏‏, دروازه احمد دروازه گودون,دروازه سقایه حاج ملاعلی ودروازه قبرستان بوده ولی اثری از آنها بجا نمانده است.
    آنچه مسلم است بدلیل وقوع بشرویه در منطقه با تراکم جمعیتی پائین وتاخت وتازهای سیاسی واقتصادی دیوار مدیریت امور مذکور را برعهده داشته است ودر دوره های مختلف بسته به شرایط مورد استفاده قرارگرفته است. گفته شده است دیوار شهربند توسط یکی از حکام منطقه درسال 940 احداث گردیده است .درعکس هوایی سال1335دیوار تقریباَ سالم مانده ولی با عدم احساس نیاز به دیوار وگسترش شهروسایر دلائل با ایجاد آغل واسطبل چهار پایان درخارج از دیوار دربهای متعددی گشوده شده وخندقها تبدیل وبرجها تخریب وآنچه باقیمانده است صرفاَ نشانی از دوره مورد استفاده از دیوار می باشد.
 شهرداری برای حفظ باقیمانده دیوار وبا کسب نظرکارشناسان وبراساس داده های مطالعات بافت اقداماتی به شرح ذیل دردست انجام دارد:
1- آزاد سازی دیوار بیرونی: با تبدیل خندقهای محقوره درخارج ازدیواردرقرن حاضربه اسطبل وآغل واحداث بناهای موردنیازنگهداری چهارپایان وگشودن دربهای متعدد به بیرون ساختمانهای احداثی به دیوار وحتی پاکار سقف های متصل ازدیوار استفاده وباوجودشرایط جوی ونزولات باعث تخریب ونازکی وکوتاه شدن ارتفاع گردید. بنابراین تملک ابنیه مذکور دربرنامه قرار گرفت واکنون قسمت عمده دیوارمنطقه معروف به ته محله تملک وآزادگردیده است برنامه بعدی نیزدیوارمنطقه معروف به سه گود وپی شرحجی است. 
2-  مرمت دیوارباقیمانده ازسال گذشته باهمکاری میراث فرهنگی بحث نجات بخشی واستحکام بخشی دیوار بااستفاده ازاعتبارات شهرداری وسازمان شهرداریها ودهیاری های کشورشروع واکنون درپی شرحجی دلان ارنباطی اشاره شده که آسیب کمتری دیده است.کلاَتوسط شهرداری مرمت گردیده البته آزادسازی قسمت بیرونی دیوارنیازبه اهتمام واعتباردارد.مرمت برجها نیزازجمله اقدامات دردست انجام است.

نقشه شهر

راه های ارتباطی

سامانه ارتباط مردمی : 137

سامانه پیامک شهرداري : 10005632772200

تلفن ‌های شهرداری : 1--32787200 و 32787211 و 32787157 -056

فکس شهرداری : 05632787110

تلفن روابط عمومی:05632787002

فکس روابط عمومی:05632787110

پست الکترونیک : info@boshrooyeh.ir

آدرس : خراسان جنوبی-شهرستان بشرویه-ابتدای بلوار قائم (عج)

بازدید امروز44
بازدید دیروز85
بازدید هفته403
بازدید ماه1849
کل بازدید423097