مسجد جامع میانده در خیابان حسینیه و محله میانده شهر بشرویه واقع شده است.سبک معماری این مسجدبراساس شواهد شبیه سبک سلجوقی است ونشانه هایی ازمعماری دوره صفویه نیز در آن دیده میشود.

مسجد جامع میانده در خیابان حسینیه و محله میانده شهر بشرویه واقع شده است.سبک معماری این مسجدبراساس شواهد شبیه سبک سلجوقی است ونشانه هایی ازمعماری دوره صفویه نیز در آن دیده میشود.

پایین سردرورودی این مسجد بر روی سنگ بزرگی اشعاری حک شده که سال ساخت سازه را 1030 هجری قمری ذکر کرده است.ورودی مسجد جامع میانده مقابل ورودی مدرسه علمیه میانده واقع شده است.این مسجد یک ایوانی است وتنها ایوان آن درسمت جنوب قرارداردومحرابی بردیواره انتهایی آن تعبیه شده است.سقف ایوان ازدوتویزه یکی در اسپر ایوان ودیگری در وسط ایوان که دو گنبدعرقچین را برفرازخودحمل میکند تشکیل شده است.در اطراف حیاط مرکزی12 ستون آجری با طاق بندیهای جناقی وجود دارد و رواقهایی باسقفهایی گنبدی را تشکیل داده اند.درضلع شمالی وپشت رواق شمالی شبستانی وجود داردوکل مسجددرحدود850 متر مربع مساحت دارد.ورودی اصلی مسجددرگوشه جنوبی و ورودی دوم درسمت شرقی قراردارد.آنچه به این مسجدزیبایی وجلوه بخشیده است کاربندیهای تردستانه آجری وگچی است که در ایوان ورودی وایوان داخلی مسجد به کار رفته است.