شهرداری بشرويه در نظر دارد بر اساس صورتجلسه شماره 315 به تاریخ 14007/04/07 شورای محترم اسلامی شهر نسبت به واگذاری امورات شهرداری با رعایت آئین‌نامه معاملاتی شهرداریها از طریق مناقصه عمومی به شرکتهای ذیصلاح اقدام  نماید.

 

 

ردیف

شرح مناقصه

حجم کار

مبلغ تضمین شرکت در مناقصه به ریال

رشته مورد نیاز

نوع تضمین شرکت در مناقصه

1

واگذاری امورات شهرداری

(قسمتی از امور نقلیه و تاسیسات شهرداری) به شرکت های ذیصلاح

نفر / ساعت

350.000.000

شرکت‌های دارای صلاحیت در انجام امور خدماتی

1-واریز نقدی به حساب جاری0106080430003

 2-ضمانتنامه بانکی

3-چک تضمین شده بانکی

 

کارفرما: شهرداری بشرویه

محل تامین اعتبار: منابع داخلی شهرداری و بودجه دانشگاه علمی کاربردی

تاریخ دریافت اسناد شرکت در مناقصه: از تاریخ 1400/06/09 لغایت 1400/06/15

تاریخ تحویل اسناد مناقصه: پایان وقت اداری روز سه شنبه مورخ 1400/06/30 

محل تسلیم پاکات مناقصه: بشرویه- ساختمان اداری شهرداری

شروط:

  • شهرداری در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار است.
  • برندگان اول و دوم و سوم مناقصه هر گاه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند، سپرده آنان به ترتیب به نفع شهرداری بشرويه ضبط خواهد شد.
  • به پیشنهادات مخدوش، مشروط، مبهم و فاقد سپرده، و پیشنهاداتی که بعد از انقضای مدت مقرر در آگهی برسد، ترتیب اثر داده نخواهد شد.
  • سپردن 10% از کل مبلغ قرارداد به صورت ضمانت نامه بانکی در موقع انعقاد قرارداد از سوی برنده الزامی است.
  • سپرده شرکت در مناقصه به ميزان 5 درصد برآورد اولیه به مبلغ 350.000.000 ریال بایستی به یکی از صورتهای چک تضمینی، ضمانتنامه بانکی یا سپرده نقدی واریز به حساب سپرده اشخاص نزد بانک ملي به نام شهرداری بشرويه به حساب 0106080430003 ارائه گردد.

تاریخ بازگشایی اسناد مناقصه: 1400/06/31

لازم به توضیح است پاکات ارزیابی،تضمین مناقصه و پیشنهاد قیمت با هم دریافت و پس از ارزیابی و تایید تضمین ارائه شده، پیشنهاد قیمت شرکتهای تایید شده بازگشایی خواهد شد.

 جهت دریافت اطلاعات لازم و اخذ مدارک شرکت در مناقصه به دبیرخانه شهرداری مراجعه و یا از لینک زیر دریافت  نمایند.

اسناد مناقصه عمومی بکارگیری نیرو

     روابط عمومي شهرداري بشرويه