سال 1400

 گزارش در آمد و هزینه فروردین 1400

گزارش در آمد و هزینه اردیبهشت 1400

گزارش در آمد و هزینه خرداد 1400

گزارش در آمد و هزینه تیر 1400

  گزارش در آمد و هزینه مرداد 1400

  گزارش در آمد و هزینه شهریور 1400

  گزارش در آمد و هزینه مهر 1400

  گزارش در آمد و هزینه آبان 1400

  گزارش در آمد و هزینه آذر 1400

گزارش در آمد و هزینه دی 1400

  گزارش در آمد و هزینه بهمن 1400

گزارش در آمد و هزینه اسفند 1400

 

سال 1399

گزارش در آمد و هزینه فروردین 99

گزارش در آمد و هزینه اردیبهشت 99

گزارش در آمد و هزینه خرداد 99

گزارش در آمد و هزینه تیر 99

  گزارش در آمد و هزینه مرداد 99

  گزارش در آمد و هزینه شهریور 99

 

rotating card profile گزارش درآمد و هزینه شش ماهه سال 1399 ( مصوب شورای اسلامی شهر بشرویه)

 

  گزارش در آمد و هزینه مهر 99

  گزارش در آمد و هزینه آبان 99

  گزارش در آمد و هزینه آذر 99

گزارش در آمد و هزینه دی 99

  گزارش در آمد و هزینه بهمن 99

گزارش در آمد و هزینه اسفند 99

 

 

سال 1398

گزارش در آمد و هزینه فروردین 98

گزارش در آمد و هزینه اردیبهشت 98

گزارش در آمد و هزینه خرداد 98

گزارش در آمد و هزینه تیر 98

  گزارش در آمد و هزینه مرداد 98

  گزارش در آمد و هزینه شهریور 98

  گزارش در آمد و هزینه مهر 98

  گزارش در آمد و هزینه آبان 98

  گزارش در آمد و هزینه آذر 98

گزارش در آمد و هزینه دی 98

  گزارش در آمد و هزینه بهمن 98

گزارش در آمد و هزینه اسفند 98

 

 

 

سال 1397

گزارش در آمد و هزینه اسفند 97

گزارش در آمد و هزینه بهمن 97

گزارش در آمد و هزینه دی 97

  گزارش در آمد و هزینه آذر 97

گزارش در آمد و هزینه آبان 97

گزارش در آمد و هزینه مهر 97

  گزارش در آمد و هزینه شهریور 97

گزارش در آمد و هزینه مرداد 97

گزارش در آمد و هزینه تیر 97

گزارش در آمد و هزینه خرداد 97

گزارش در آمد و هزینه اردیبهشت 97

گزارش در آمد و هزینه فروردین 97

 

درج گزارش اقدامات و گزارش سال 1396 و بیلان درآمد و هزینه شش ماه اول سال 1397 در روزنامه