بازار اصلی بشرویه (بازار روز)

آدرس: ضلع شرقی میدان امام خمینی(ره) (دائم)

بازار انقلاب آدرس: بلوار انقلاب(دائم)
بازار امام خمینی آدرس: بلوار امام خمینی(دائم)
پنجشنبه بازار آدرس: ضلع غربی میدان بسیج-ابتدای بلوار جهاد (هفتگی)