بریدگی بلوار قائم آل محمد (عج) اصلاح شد.

بر اساس صورتجلسه شورای ترافیک مبنی بر خطر ساز بودن بریدگی روبروی کوچه قائم 18 در بلوار قائم آل محمد(عج) و تصویب اصلاح آن، عملیات بهسازی آن نقطه اجرایی شد.

مهندس بلالی شهردار بشرویه با اشاره به اینکه این نقطه از شهر به علت قرار گرفتن در ورودی دو شهرک مهم و پر تردد شامل شهرک شهید جهانیان و شهرک سجادیه می باشد گفت: کلیه نقاط خطر سازی که در شورای ترافیک شهرستان شناسایی می گردد به شهرداری معرفی و پس ازرائه پیشنهاد و راه حل، موارد، تصویب و به شورای ترافیک استان منتقل و پس از تایید نهایی عملیاتی می شود.

قبل از اصلاح

بعد از اصلاح