پارک بهارستان به وسایل بازی کودکان مجهز شد.

پارک جنگلی بهارستان که یکی از بزرگترین پارک های سطح شهرستان محسوب می شود دارای فضای مناسب جهت استفاده مسافرین، شهروندان می باشد.

در سال های گذشته اقدامتی جهت بهسازی پارک صورت گرفته است که در برنامه های آینده و جاری شهرداری بشرویه نیز بر اساس طراحی های در حال انجام ، این پارک تغییراتی خواهد داشت. نصب وسایل بازی کودکان یکی از این برنامه هاست که در ضلع شمالی پارک عملیاتی شده است.