معابر خاکی بهشت امام حسین (ع) واقع در بلوار امام حسین(ع) آسفالت شد.