ششمین همایش ملی روستا و عشایر

خراسان جنوبی - 15 مهر ماه 1398

سالن اجلاس دانشگاه پیام نور بیرجند

https://www.aparat.com/v/TWCSt/%D8%B4%D8%B4%D9%85%DB%8C%D9%86_%D9%87%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4_%D9%85%D9%84%DB%8C_%D8%B1%D9%88%D8%B2_%D8%B1%D9%88%D8%B3%D8%AA%D8%A7_%D9%88_%D8%B9%D8%B4%D8%A7%DB%8C%D8%B1_%D8%AF_%D8%B1%D8%AE%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D9%86_%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8%DB%8C98