کارشناسان دفتر امور شهری به منظور ارزیابی عملکرد شهرداری بشرویه صبح روز سه شنبه 98/7/16  در دوایر مختلف شهرداری بشرویه حضور یافتند.

جناب آقای  مهتدس عدل معاون محترم مدیرکل دفتر امور شهری، جناب آقای بهدانی جناب آقای اکبری، جناب آقای یونسی و جناب آقای آبادیان در این بازدید حضور داشتند.