📢 اطلاعیه
💠نظر به وسعت اراضی کشاورزی در همجواری محدوده شهری و با توجه به سرد شدن ناگهانی هوا که حرکت خزندگان بویژه مارها 🐍🦎🦂🕷
جهت یافتن مکان گرم برای لانه گزینی را بهمراه داشته است، از کلیه شهروندان محترم تقاضا می شود نسبت به درزبندی و ایمن سازی و سم پاشی ورودی ها ، درب و پنجره های منازل خود در خصوص جلوگیری از ورود احتمالی این نوع خزنده اقدام لازم معمول نمایند.

🔰باتشکر
🚨آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری بشرویه