5 دیماه روز ایمنی در برابر زلزله و کاهش اثرات بلایای طبیعی گرامی باد.

ه