برای دریافت فایل دفترچه عوارض سال 1399 شهرداری بشرویه  بر روی تصویر زیر کلیک کنید.