گزارش اقدامات شهرداری و شورای اسلامی شهر بشرویه توسط جناب آقای سلیمی و مهندس بلالی شهردار بشرویه به شهروندان محترم در مسجد حضرت موسیبن جعفر(ع) ارائه گردید.