اجرای آسفالت باند کند رو بلوار امام رضا(ع) آغاز شد.