کارگاه تخصصی تولید المان های نوروزی در شهرداری بشرویه آغاز به کار کرد.

در این کارگاه ضمن اصلاح المان های قدیمی  با استفاده از ضایعات فلزی و چوبی المان های نوروزی ساخته و در شب عید نوروز در نقاط مختلف شهر جانمایی خواهد شد.