شهرداری بشرویه در نظر دارد بر اساس صورتجلسه شماره 259 به تاریخ 99/04/02 شورای محترم اسلامی شهر بشرویه نسبت به واگذاری امورات شهرداری با رعایت آئین نامه معاملاتی شهرداری ها از طریق مناقصه عمومی به شرکت های ذی صلاح اقدام نماید.

ردیف

شرح مناقصه

حجم کار

مبلغ تضمین شرکت در مناقصه به ریال

رشته مورد نیاز

نوع تضمین شرکت در مناقصه

1

واگذاری امورات شهرداری به شرکت های ذیصلاح

نفر / ساعت

200/000/000

شرکت‌های دارای صلاحیت در انجام امور خدماتی

1-واریز نقدی به حساب جاری0106080430003

2-ضمانتنامه بانکی

3-چک تضمین شده بانکی

کارفرما: شهرداری بشرویه

محل تامین اعتبار: منابع داخلی شهرداری و بودجه دانشگاه علمی کاربردی

تاریخ دریافت اسناد شرکت در مناقصه: از تاریخ 99/06/15 لغایت 99/06/29

تاریخ تحویل اسناد مناقصه: پایان وقت اداری روز شنبه مورخ 98/06/29 

محل تسلیم پاکات مناقصه: بشرویه- ساختمان اداری شهرداری

شروط:

  • شهرداری در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار است.
  • برندگان اول و دوم و سوم مناقصه هر گاه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند، سپرده آنان به ترتیب به نفع شهرداری بشرويه ضبط خواهد شد.
  • به پیشنهادات مخدوش، مشروط، مبهم و فاقد سپرده، و پیشنهاداتی که بعد از انقضای مدت مقرر در آگهی برسد، ترتیب اثر داده نخواهد شد.
  • سپردن 10% از کل مبلغ قرارداد به صورت ضمانت نامه بانکی در موقع انعقاد قرارداد از سوی برنده الزامی است.
  • سپرده شرکت در مناقصه به ميزان 5 درصد برآورد اولیه به مبلغ  200/000/000 ریال بایستی به یکی از صورتهای چک تضمینی، ضمانتنامه بانکی یا سپرده نقدی واریز به حساب سپرده اشخاص نزد بانک ملي به نام شهرداری بشرويه به حساب 0106080430003 ارائه گردد.

تاریخ بازگشایی اسناد مناقصه: ساعت 10 صبح روز پنج شنبه مورخ 99/06/30

لازم به توضیح است پاکات ارزیابی،تضمین مناقصه و پیشنهاد قیمت با هم دریافت و پس از ارزیابی و تایید تضمین ارائه شده، پیشنهاد قیمت شرکتهای تایید شده بازگشایی خواهد شد.

 جهت دریافت اطلاعات لازم و اخذ مدارک شرکت در مناقصه به دبیرخانه شهرداری يا با کلیک بر روی موارد ذیل مراجعه نمایند.

     روابط عمومي شهرداري بشرويه

فرم قرارداد

فرم قانون منع مداخله کارکنان دولت

فرم پیشنهاد قیمت

فرم شرایط اختصاصی

فرم شرایط عمومی