شهرداری بشرويه در نظر دارد براساس تصويب نامه شماره 272 موور 19 / 11 / 1399 شورای محترم اسلامی شهر انجام امور خدماتی شهر بشرویه شامل(انجام امور فضای سبز سطح شهر) را با رعایت آئین نامه معاملاتی شهرداريها و بصورت حجم کار از طريق مناقصه عمومی به مدت يک سال به شرکتهای ذيصلاح واگذار نمايد.

 ردیف  شرح مناقصه  مدت
اجرا
 مبلغ برآورد اولیه
ريال
 مبلغ تضمین
شرک در
مناقصه ريال
 رشته مورد نیاز  نوع تضمین شرکت در
مناقصه
 1  نگهداری و انجام امور فضای
سبز سطح شهر بشرویه
 12
ماهه
7.485.851.070 749.000.000  شرکت های
دارای صلاحی
در انجام امور
ختماتی، فضای
سبز و تامین نیرو
 1 واريز نقتی به - حساب جاری 0106080430003
2 ضمانتنامه بانکی
3 چک تضمین شده بانکی

کارفرما: شهرداری بشرويه
محل تامین اعتبار: درآمدهای جاری شهرداری
تاريخ درياف اسناد شرک مناقصه: از تاريخ 19 / 11 / 1399
آخرين مهل تحويل اسناد: 06 / 12 / 1399
محل تسلیم پاکات مناقصه: بشرويه ساختمان اداری شهرداری -
تاريخ بازگشايی اسناد مناقصه:

 

برای دریافت اسناد مناقصه کلیک کنید