🔰بازدیدهای روز دوشنبه ۱۰ آبان ماه ۱۴۰۰:
✅ لکه گیری آسفالت معابر
✅ احداث بوستان زائر
✅ درخواست مردمی
🔸️جلسات
🔹️ تفاهم واگذاری امور آرامستان به بخش خصوصی
🔹️ بررسی مطالبات توافق آقای خاوری
🔹️بررسی وضعیت پیمانکاری کشتارگاه

photo 2021 11 03 13 11 29

photo 2021 11 03 13 11 20

photo 2021 11 03 13 12 45

photo 2021 11 03 13 11 14

photo 2021 11 03 13 11 42

photo 2021 11 03 13 11 55