photo 2021 11 11 11 50 10

🔰 برنامه ها و بازدیدهای روز شنبه ۱۵ آبان ماه ۱۴۰۰:
✅ احداث بوستان فرهنگ
✅ خداقوت به همکاران فضای سبز
🔻 اجرای درخواست های مردمی
🔹️✅ زیرسازی کوچه امام رضا(ع) (7)
🔹️✅ پیاده رو سازی خیابان آزادگان

photo 2021 11 11 11 51 17

photo 2021 11 11 11 51 07

photo 2021 11 11 11 51 34

photo 2021 11 11 11 52 13