photo 2021 11 11 12 56 18

🔰 برنامه ها و بازدیدهای روز دوشنبه ۱۷ آبان ماه ۱۴۰۰:
✅ بازار امام رضا(ع)
✅ احداث بوستان فرهنگ
✅ پیاده رو سازی خیابان آزادگان
✅ روشنایی بلوار ۹دی

✅ زیرسازی کوچه امام رضا
🔻 درخواست مردمی بلوار۹دی
🔹️جلسه انجمن حمایت از حقوق حیوانات

photo 2021 11 11 12 56 34

photo 2021 11 11 12 56 29

photo 2021 11 11 12 56 56

photo 2021 11 11 12 57 10

photo 2021 11 11 12 56 51

photo 2021 11 11 12 57 01

photo 2021 11 11 12 57 21