photo 2021 11 13 09 12 01

در راستای نظارت وساماندهی حمل ونقل دورن شهری، جلسه ای در روز پنجشنبه ۲۰آبان با مالکین محترم تاکسی های حمل و نقل درون شهری با حضور اعضای محترم شورای اسلامی شهر در محل شهرداری برگزار شد.

در این جلسه پس از ارایه پیشنهادات وبیان نظرات، موارد مطروحه به شرح زیر تصویب گردید:
۱. مقرر شد ۴دستگاه تاکسی های حمل ونقل درون شهری (زرد رنگ) در مسیرهای مشخص نسبت به خدمات دهی به شهروندان اقدام نمایند.
۲. ایستگاه های انتظار مسافرین با ایستگاه های ویژه مینی بوس مشترک است.
دو ایستگاه ویژه تاکسی در محدوده میدان امام خمینی (ره) توسط شهرداری احداث میگردد.
۳. مسیر و نرخ کرایه تاکسی های زرد برابر مینی بوس و به مبلغ ۱۵۰۰ تومان میباشد.
۴. فعالیت وخدمات دهی تاکسیهای حمل ونقل درون شهری همزمان وهمراه با خدمات دهی مینی بوسها می باشد و از روز یکشنبه مورخ ۲۳ آبان آغاز میشود.
۵. سایر وسایل نقلیه حق سوار کردن مسافر در سطح شهر را نداشته و می بایست در قالب آژانس وتحت قوانین مربوط به آژانس ها فعالیت نمایند.
در پایان جلسه، بازدید میدانی برای جانمایی ایستگاه در اطراف میدان امام خمینی(ره) صورت گرفت.

روابط عمومی شهرداری بشرویه