جلسه شورای سازمان همیاری شهرداری های استان با حضور معاونت محترم هماهنگی امور عمرانی استانداری، مدیرکل محترم دفتر امور شهری و شوراهای استانداری و شهرداران استان جهت انتخاب هیات مدیره سازمان برگزار گردید.

photo 2022 05 30 08 55 01

در پایان شهرداران بشرویه، قائن و سرایان با کسب بیشترین آرا به عنوان عضو هیئت مدیره سازمان همیاری شهرداری های استان انتخاب گردیدند.