میدان قائم(عج) توسط شهرداری بشرویهبهسازی و نوسازی می شود.

photo 2022 07 04 11 10 52