زیرسازی و احداث خیابان کارگر واقع در ضلع شرقی میدان شهدا بشرویه در حال انجام است.

photo 2022 07 04 11 11 16